Paslaugos

UAB „Optimus auditus“ teikiamos paslaugos:


- Auditas ir susijusios paslaugos

- Revizoriaus paslaugos

- Mokesčių apskaičiavimo patikrinimas

- Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais

- Buhalterinės apskaitos tvarkymas

- Apskaitos darbuotojų kvalifikacijos įvertinimas


Auditas ir susijusios paslaugos

Atliekame šias audito ir susijusias paslaugas:

- finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,

reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, auditą;

- finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius apskaitos standartus, auditą;

- konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą;

- ES fondų lėšomis finansuojamų projektų auditą;

- reorganizavimo projektų vertinimą;

- finansinių ataskaitų rinkinio peržvalgą;

- sutartas procedūras dėl finansinės informacijos.


Finansinių ataskaitų auditą atliekame vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais,

Lietuvos Respublikos audito įstatymu bei kitais norminiais aktais, auditorių profesinėmis

žiniomis ir patirtimi bei savarankiškai pasirinktomis audito atlikimo procedūromis. Taikomos

visos audito procedūros, kurios galėtų būti naudingo siekiant pakankamų įrodymų, leidžiančių

padaryti pagrįstas išvadas apie įmonės finansinių ataskaitų teisingumą.

Mūsų pareiga – pareikšti nuomonę tikrinamos įmonės savininkams, ar finansinėse ataskaitose

atspindima tikra ir teisinga įmonės būklė, įmonės veiklos rezultatai, ar šios ataskaitos

tinkamai parengtos.

Kaip reikalauja LR audito įstatymas ir profesiniai standartai, audito rezultatai įforminami

auditoriaus išvada. Atliekant auditą įšryškėję tikrinamos įmonės apskaitos tvarkymo ir vidinės

kontrolės trūkumai bei siūlomi jų ištaisymo būdai išdėstomi atskirame dokumente – audito

ataskaitoje arba laiške vadovybei.


ES Struktūrinių fondų paramos lėšomis finansuojamų projektų auditas: projektų audito

tikslas yra patikrinti paramos lėšų panaudojimą ir patvirtinti, ar projekto vykdytojo mokėjimo

prašymuose deklaruojamos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal paramos sutartį. Projekto

išlaidų auditą atliekame pagal Tarptautinius susijusių paslaugų standartus. Šie standartai

reikalauja, jog mes taip planuotume ir atliktume projekto išlaidų auditą, kad gautume

pakankamą pagrindą tvirtinti, ar Projekto vykdytojas laikėsi paramos sutartyje nustatytų

sąlygų.


Finansinių ataskaitų rinkinio peržvalgą pagal Tarptautinius peržvalgos standartus siūlome

atlikti tada, kai auditas pagal įstatymus nėra privalomas. Peržvalga yra naudinga klientams,

kuriems norisi įsitikinti finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos patikimumu bei

teisingumu. Peržvalga nuo audito skiriasi užtikrinimo pobūdžiu bei darbo apimtimi, todėl ši

paslauga kainuoja mažiau nei auditas. Finansinės ataskaitos, patikrintos peržvalgos būdu yra

patikimesnės, todėl jomis labiau pasitiki bankai ir kiti asmenys.


Sutartų procedūrų užduoties paskirtis – atlikti konkrečias procedūras, sutartas su klientu ir

pateikti savo pastabas. Šios procedūros dažniausiai apima konkrečias finansinės informacijos

sumas, pvz. pirkėjų skolas, mokėtinas sumas, pinigines lėšas, įmonės atsargas, sąnaudas,

tam tikro įmonės segmento pelną ir pan. Šios paslaugos atliekamos pagal Tarptautinius

susijusių paslaugų standartus ir padeda įvertinti konkrečių finansinių ataskaitų sumų ar kitos

inormacijos patikimumą bei tikrumą. Sutartos procedūros yra ribotos apimties, todėl

nesuteikia tokio užtikrinimo, kaip peržvalga ar finansinių ataskaitų auditas. Auditorius

pateikia ataskaitą apie faktinius sutartų procedurų pastebėjimus, o ataskaitos naudotojai

patys padaro išvadas, įvertindami procedūras ir pastebėjimus, pateiktus auditoriaus

ataskaitoje.


Revizoriaus paslaugos

Klientams, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais auditas nėra privalomas, tačiau

įmonės įstatuose numatytas apskaitos ir atskaitomybės patikrinimas, siūlome revizoriaus

paslaugą. Patikrinimo rezultatai įforminami ataskaitoje, kurioje nurodomi pastebėti trūkumai

ir klaidos, bei pateikiami pasiūlymai, kaip patobulinti apskaitos sistemą taip, kad ir po

patikrinimo ūkinės operacijos būtų teisingai registruojamos apskaitoje.


Mokesčių apskaičiavimo patikrinimas

Kliento akcininkams, vadovams bei investuotojams pageidaujant atliekame mokesčių

apskaičiavimo ir deklaravimo patikrinimus. Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir

sumokėjimo teisingumas tikrinamas vadovaujantis tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais

mokesčius reglamentuojančiais įstatymais ir kitais galiojusiais teisės aktais.


Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais

Konsultuojame gyventojus ir įmones apskaitos, mokesčių bei kitais finansiniais klausimais.

Konsultacijos teikiamos klientui patogiausia forma: raštu, telefonu, elektroniniu paštu ar

tiesiogiai atvykus į audito įmonę. Konsultacija teikia audito įmonėje dirbantys, ne vienerių

metų finansinio darbo patirtį turintys profesionalai.

Keičiantis mokesčių įstatymams konsultuojame klientus mokesčių įstatymų pakeitimų įtakos

verslui klausimais. Taip pat konsultuojame buhalterinės apskaitos tvarkymo modelio

parinkimo, buhalterijos darbo organizavimo, mokesčių optimizavimo klausimais.

Esant mokestiniams ginčams, mūsų specialistai padės surašyti skundus mokesčių

administratoriui, konsultuos klientą tiek kreipiantis į Mokestinių ginčų komisiją, tiek į visų

instancijų teismus bei visuose kituose mokestinio ginčo etapuose.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB „Optimus auditus“ atlieka buhalterinės apskaitos tvarkymą nuo pirminių dokumentų iki

pilnų finansinių ataskaitų sudarymo. Pagal kliento poreikius tvarkoma pardavimų, pirkimų,

atsargų, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto apskaita, ruošiamos bei pateikiamos ataskaitos,

deklaracijos, pranešimai Sodrai, VMI, Statistikos departamentui bei kitoms reikalingoms

institucijoms. Klientui pageidaujant atliekamas vidaus dokumentų surašymas – paruošiame

įmonės apskaitos politiką, įsakymus, sprendimus, susirinkimų protokolus, darbo sutartis bei

kitus reikalingus dokumentus.

Tvarkomos apskaitos metodai parenkami pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės

aktus bei Verslo apskaitos standartus ir kitus teisinius aktus. Esant poreikiui, teikiame

paaiškinimus valstybinėms institucijoms dėl kliento buhalterinės apskaitos tvarkymo,

finansinės atskaitomybės, ataskaitų bei deklaracijų pateikimo.


Apskaitos darbuotojų kvalifikacijos įvertinimas

Atliekame planuojamų priimti į darbą apskaitos darbuotojų žinių bei kompetencijos

patikrinimą bei pateikiame rekomendacijas apie darbuotojo tinkamumą planuojamoms

pareigoms užimti.